Zapytanie ofertowe zajęcia dodatkowe

Projekt pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Białystok, dnia 12.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/7/DROGA/2017 z dnia 12.07.2017r.

prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

W związku z realizacją projektu pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”, o numerze RPD.07.02.02-20-0001/16, Stowarzyszenie Pomocy rodzinie DROGA kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowejw celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę trenera, dotyczącą prowadzenia zajęć grupowych dla dzieci w wieku 3-15 lat, podopiecznych Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny NASZ DOM, z zakresu :

1. Zajęć języka obcego – zabawy językowe, projektowe dla dzieci, uwzględniające ich trudności i deficyty,

2. Terapia tańcem, ruchem, muzyczna, taneczna – zajęcia uczące poprzez ruch, wspomagające koordynacje ruchową powiązane z dobra zabawą, rozwojem twórczości własnej, uczące współdziałania w grupie i dobrego wychowania,

3. Terapia i masaż – zajęcia rozładowujące napięcie przez masaż, edukacja poprzez poznanie własnego ciała, relaks i wprowadzanie różnych technik relaksacyjnych, wykorzystanie technik plastycznych i działań artystycznych jako skuteczne techniki wyciszające.

4. Małe formy teatralne – działania z pogranicza rytmu, ruchu i pedagogiki teatralnej, kabaretu,

5. Zabawa i nauka –- kreatywna zabawa umożliwiająca dzieciom wykazanie się pomysłowością i samodzielną twórczą pracą, odkrywanie potencjału i zdolności, np. budowanie, rozmontowywania, robienia doświadczeń, gry planszowe, badanie między innymi zjawisk geofizycznych, zabawy klockami lego oraz lepienia masą plastyczną, kreatywne gry logiczno – detektywistyczne i inne.,

6. Innych zajęć grupowych o charakterze terapeutycznym.

Wszystkie zajęcia maja rozszerzać działalność Ośrodka, wpisywać się w indywidualne plany psychokorekcyjne dzieci. Mają być nastwione na kreowanie i odkrywanie w dzieciach twórczości, rozwijania współdziałania w grupie i nowych umiejętności prospołecznych. Zajęcia są uzupełnieniem działań edukacyjnych, reedukacyjnych, terapeutycznych.

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA

ul. Proletariacka 21, 15-449 Białystok

NIP: 966 09 05 189

tel. 85 65 24 717, fax 85 65 21 836

email: stowdroga@wp.pl,

www.stowarzyszeniedroga.pl

II. Osoba uprawniona do kontaktów

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Marta Daniszewska, tel. 85 67 56 406, 6 97 97 40 40, email: marta-daniszewska@wp.pl

III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

V. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa trenerska dotyczącą prowadzenia zajęć grupowych w Białymstoku.

Dzieci są uczestnikami projektu pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”, o numerze RPD.07.02.02-20-0001/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa 7. POPRAWA SPÓJNOSCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2 ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH, Poddziałanie 7.2.2 ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W RAMACH BOF,

Zamówienie obejmuje pracę zleconą w wymiarze modułu lub bloku zajęć od 20- 50h ( opracowanych autorsko przez trenera), warsztatów skierowanych do określonej grupy wiekowej.

Zajęcia mogą odbywać się dowolnie, wg propozycji trenera, w cyklach np. 2 h tygodniowo przez okres 10-20 tygodni lub w blokach np. 6 h (soboty) w włączeniem okresu wakacji/ferii w godz.: pon-pt 18.00-20.00 lub soboty 9.00-15.00.

Łącznie w całym okresie zaplanowano do realizacji : 880 h zajęć, 440 dla dzieci w części opiekuńczej, 440 dla dzieci w części specjalistycznej Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny Nasz Dom.

VI. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Zajęcia realizowane będą w terminie: WRZESIEŃ 2017 r. – CZERWIEC 2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji niniejszego zamówienia.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia.

VII. Wymagania konieczne w stosunku do Wykonawcy – kwalifikacje i zakres zadań:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia lub inne kierunkowe uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi,

b) potwierdzone kwalifikacje dodatkowe do prowadzenia zajęć – dyplomy, certyfikaty, rekomendacje,

c) staż pracy min 2 lata w pracy z dziećmi.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA:

1. Zapoznanie z grupą i dostosowanie zajęć do ich potrzeb,

2. stworzenie atmosfery szacunku i wzajemnego zaufania w relacjach z grupą,

3. opracowanie programu zajęć, przygotowanie i realizacja zajęć zgodnie z zatwierdzonym programem,

4. nauka i wzmocnienie prawidłowych wzorców zachowań u dzieci,

5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z grupą,

6. udział w spotkaniu z rodzicami w celu prezentacji oferty,

7. udział w monitorowaniu efektów i ewaluacji zajęć.

VIII. Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty

a/ Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi załącznikami:

– Curriculum Vitae (CV),

– potwierdzone kwalifikacje wykształcenie wyższe (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta)

– certyfikaty szkoleń i uprawnień (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta)

– zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego (KRK), ważne przez okres 1 roku,

– propozycja zajęć grupowych- opis na 1 stronę A4 ( cele, metody i techniki, sposób realizacji zajęć, wiek dzieci),

b/ Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.

c/ Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

d/ Ofertę należy dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA, sekretariat P.I lub przesłać na adres: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA, ul. Proletariacka 21, 15-449 Białystok

z dopiskiem na kopercie:

„Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr nr 7/7/DROGA/2017 z dnia 12.07.2017r.

e/ Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.

f/ Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 19.07.2017 r.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.

g/ Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

h/ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.

IX. Kryteria wyboru oferty

1) 100% – cena za jedną godzinę pracy

Kryterium wyboru trenera konieczne do spełnienia- wymogi wykształcenia wyżej wymienione, atrakcyjność opisu programu.

X. Informacje o wykluczeniu

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XI. Informacje dodatkowe

a/ Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655).

b/ W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 –

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY Imię i nazwisko Wykonawcy
PESEL
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail