Statut

Statut Stowarzyszenia Pomocy  Rodzinie "Droga"

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”, zwane w dalszych postanowieniach Statutu „Stowarzyszeniem”, jest organizacją zarejestrowaną i posiadającą osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie jest rzecznikiem praw osób potrzebujących pomocy i ich rodzin.
 3. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych.

§ 2

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok.

§ 3

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ich treść i kształt graficzny zatwierdza Walne Zgromadzenie.
 2. Znaki graficzne oraz pieczęcie używane przez jednostki organizacyjne Stowarzyszenia stanowią jego własność.

§ 4

 1. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów statutowych.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach.
 2. Decyzję o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 6

 1. Stowarzyszenie działa w łączności ze Zgromadzeniem Słowa Bożego.
 2. Wyrazem tego jest asystent Zgromadzenia wyznaczony do łączności ze Stowarzyszeniem przez Prowincjała Zgromadzenia Słowa Bożego.

§ 7

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 8

1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i odnowa człowieka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu poprzez:

 1. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom;
 2. świadczenie pomocy socjalnej, prawnej, psychologicznej, medycznej, rehabilitacyjnej i duchowej;
 3. inicjowanie budowy oraz prowadzenie i zarządzanie obiektami:
  1. detoksykacyjnymi,
  2. readaptacyjnymi,
  3. resocjalizacyjnymi,
  4. hospicyjnymi,
  5. opiekuńczo - wychowawczymi,
  6. terapeutycznymi,
  7. rehabilitacyjnymi,
  8. i innymi obiektami służącym realizacji celów statutowych;
 4. udzielanie wsparcia umożliwiającego wejście w samodzielne życie poprzez pomoc w adaptacji;
 5. reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych;
 6. tworzenie warunków do powstawania środowiskowych grup wsparcia wśród osób objętych celami Stowarzyszenia;
 7. prowadzenie i finansowanie szkoleń;
 8. tworzenie programów i projektów służących realizacji celów Stowarzyszenia;
 9. włączanie osób zainteresowanych niesieniem pomocy (szczególnie wolontariuszy) w program działalności Stowarzyszenia.

§ 9

Do zadań szczególnych Stowarzyszenia należy:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalność charytatywna;
 5. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;
 6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożeniem zwolnieniem z pracy;
 8. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja , oświata i wychowanie;
 9. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 10. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 11. promocja i organizacja wolontariatu;
 12. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 13. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 14. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie,
 15. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
 16. organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń;
 17. współdziałanie z prasą, radiem i telewizją, stosowanie innych środków informacji;
 18. działalność wydawnicza, pozyskiwanie funduszy z dotacji i darowizn i inne;
 19. organizowanie miejsc pracy i pośrednictwo w znalezieniu miejsc pracy służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 20. korzystanie z pomocy świadczonej przez osoby fizyczne i prawne w kraju i zagranicą;
 21. prowadzenie działalności gospodarczej, z której całkowity dochód przeznaczony  jest na realizację celów statutowych;
 22. prowadzenie działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdział III

Nabycie i utrata członkostwa

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna deklarująca chęć należenia do Stowarzyszenia w tym charakterze i przyjęta na członka zwyczajnego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna wyrażająca chęć należenia do Stowarzyszenia w tym charakterze i zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym taką godność nadało Walne Zgromadzenie.
 2. Godność taka może być nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo honorowe może być nadane również pośmiertnie.

§ 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym,
 2. brać udział w pracach Stowarzyszenia,
 3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków członków zwyczajnych należy aktywny udział w realizacji zadań stowarzyszenia i dawanie swą postawa przykładu właściwego stosunku do ludzi potrzebujących pomocy.

§ 16

1. Członkowie wspierający mają prawo:

 1. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia,
 2. brać udział w pracach Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17

 1. Członkowie honorowi mają prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 18

Wszyscy członkowie mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Ustanie członkostwa następuje w przypadku:
  1. pisemnego wystąpienia;
  2. skreślenia wskutek uchwały Walnego Zgromadzenia, w której stwierdza się, że działalność członka nie była zgodna ze statutowym celem działalności Stowarzyszenia;
  3. braku zaangażowania w realizację zadań Stowarzyszenia. Decyzją Zarządu osoby takie mogą stać się członkami wspierającymi;
  4. rozwiązania Stowarzyszenia;
  5. śmierci członka.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia, wybory i kompetencje

§ 20

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
  4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 22

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. podjęcie uchwały o zmianach statutu Stowarzyszenia;
  2. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  5. wybór prezesa, zastępców prezesa i pozostałych członków Zarządu;
  6. wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i pozostałych jej członków;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji placówek Stowarzyszenia;
  8. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną;
  9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
  10. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku i ma charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo - wyborczy, a jego termin, miejsce odbycia oraz porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie co najmniej ¼ ogółu członków zwyczajnych i wspierających, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej, złożony do Zarządu.

§ 25

 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych.
 2. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie, które nie dojdzie do skutku w I terminie z braku kworum może podejmować prawomocne uchwały jako zwołane w II terminie tj. po upływie 15 minut od momentu wyznaczenia I terminu.
 4. W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, albo na skutek potrzeb organizacyjnych Zarządu, lub Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie może przyjąć nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 5. W okresie kadencji członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani w takim samym trybie w jakim są wybierani.

§ 26

Zarząd składa się z od 5 do 13 członków. Decyzją Walnego Zgromadzenia w skład Zarządu wchodzą kierownicy placówek.

§ 27

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
  3. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;
  4. uchwalanie projektu budżetu Stowarzyszenia;
  5. nadzór nad działalnością placówek i zespołów;
  6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego finansami;
  7. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zgromadzeniu;
  8. organizowanie Walnych Zgromadzeń;
  9. przyjmowanie członków, prowadzenie ich ewidencji oraz wykluczanie członków;
  10. uchwalanie regulaminu placówek Stowarzyszenia;
  11. powoływanie i odwoływanie kierowników placówek;
  12. powoływanie i odwoływanie zespołów do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 28

 1. Na pierwszym zebraniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika. Prezes ustala zakres działania zastępców i członków Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje jeżeli nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29

Zebrania Zarządu winny odbywać się przynajmniej raz na dwa miesiące, a są zwoływane przez prezesa Zarządu. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.

§ 30

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 31

Kierownik placówki nie będący członkiem Zarządu uczestniczy w zebraniach Zarządu dotyczących funkcjonowania jego placówki.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Komisja wybiera zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 33

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. kontrola działalności Stowarzyszenia w tym finansowo – gospodarczej i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia:
 2. przedkładanie sprawozdań i wniosków Walnemu Zgromadzeniu z jednoczesnym poinformowaniem Zarządu;
 3. wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 34

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniu Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Placówki

§ 35

Placówki stanowią wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków materialnych, utworzonych w celu świadczenia pomocy osobom objętym celami Stowarzyszenia.

§ 36

Bezpośrednie administrowanie placówki należy do kierownika placówki powoływanego i odwoływanego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 37

Szczegółowy tryb działania placówki określa regulamin uchwalony przez Zarząd a przygotowany w projekcie przez kierownika.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 38

Dla ważnych oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i obowiązków wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa, jednego z zastępców prezesa lub osoby upoważnionej oraz sekretarza lub skarbnika.
Upoważnienie, o którym mowa w poprzednim punkcie wymaga formy pisemnej i zatwierdzenia przez dwuosobową reprezentację Zarządu Stowarzyszenia w osobach prezesa lub jego zastępców oraz skarbnika lub sekretarza.

§ 39

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
   1. odsetki bankowe,
   2. środki pochodzące ze zbiórek publicznych,
  2. inne wpływy.
 3. Wszelkie dochody i fundusze stowarzyszenia przeznaczone są na jego działalność statutową.
 4. Majątek Stowarzyszenia nie może służyć do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 5. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia,  członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach .
 6. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 7. Stowarzyszenie nie może zakupić na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 40

Statut Stowarzyszenia oraz zmianę statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, obecnych członków zwyczajnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 41

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zgromadzeniu.