Odbudować rodzinę

 

Program ODBUDOWAC RODZINĘ -  „Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej  ”

 dofinansowany ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

Celem głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez planowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do ich wypełniania.

Cele szczegółowe:

1. zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a także pomoc w odzyskiwaniu dzieci (powrocie do biologicznych rodziców, odbudowie relacji z rodzicami) umieszczonych już w pieczy zastępczej,

2. odbudowę rodzin poprzez rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i kompetencji rodziców, terapię własną lub rodzinną,

3. wsparcie w usamodzielnianiu rodzin poprzez nauczenie praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domu rodzinnego.

Cele te realizowane są poprzez:

1. pracę z rodzinami (indywidualną i grupową),

2. poradnictwo i wsparcie specjalistyczne rodziców ,

3. udział w treningach umiejętności rodzicielskich i grupach wsparcia,

4. modelowanie zachowań w relacjach z dziećmi (podczas wyjazdów, warsztatów, zajęć, spotkań rodzinnych, w środowiskach domowych),

5. udział rodziców z dziećmi w warsztatach specjalistycznych (budowanie dobrego kontaktu z dzieckiem metodą W. Sherborne),

6. udział rodziców w warsztatach specjalistycznych (Trening Zastępowania Agresji, Pozytywna Dyscyplina),

7. udział rodziców w warsztatach PROWADZIMY DOM (z zakresu prac gospodarczych, kuchennych, rękodzielniczych, remontowo-naprawczych, dbania o siebie i swój wizerunek i gospodarowania budżetem domowym),

8. organizację rodzinnego wyjazdu terapeutycznego (służącego weryfikacji kompetencji rodzicielskich, wdrożeniu nabytych umiejętności i poprawie relacji w rodzinie także poprzez modelowanie zachowań przy udziale realizatorów zadania),

9. zaangażowanie rodziców w pracę na rzecz innych podopiecznych służącą budowaniu kompetencji społecznych,

10. przygotowanie i adaptację domów dla dzieci powracających z pieczy zastępczej oraz poprawę warunków mieszkaniowych dla dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Grupa docelowa :

Program ODBUDOWAĆ RODZINĘ skierowany do rodzin z Miasta Białegostoku.

Adresatami zadania są:

a) rodziny, w których dzieci na skutek ograniczonych umiejętności i praw rodzicielskich są zagrożone

umieszczeniem w pieczy zastępczej,

b) rodziny dzieci przebywających już w pieczy zastępczej,

c) rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

d) inne osoby bliskie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej.

Rekrutacja do programu:

Po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem tel. 85 652-59-06 i umówieniu się na termin spotkania odbywa się rozmowa rekrutacyjna do programu, podczas której zebrane zostają informacje dotyczące sytuacji danej rodziny, weryfikowane są kryteria kwalifikujące do programu.

Program "Wsparcie rodziny - 2022 Realizacja działań mających na celu wsparcie rodziny w kryzysie i/lub kreowanie i promowanie działań wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodzin". Zadanie publiczne współfinansowane z dotacji Województwa Podlaskiego.

to odpowiedź na rozpoznane potrzeby podopiecznych, którymi są rodzice i dzieci z rodzin wieloproblemowych.

Grupa docelowa

Rodziny z obszaru  województwa podlaskiego przeżywające trudności, a w szczególności :

 • rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • rodzice z ograniczonymi umiejętnościami rodzicielskimi, zagrożeni umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej,
 • dzieci z rodzin zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej,

Cel głównym programu -  intensywna, wszechstronna praca terapeutyczno-pomocowa z rodzinami, mająca na celu zmianę ich dotychczasowych postaw.

Cele szczegółowe zadania:

1) analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,

2) wsparcie rodziny w kryzysie,

3) wzmocnienie roli i funkcji rodziny,

4) praca z rodziną w środowisku,

5) rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,

6) pomoc w integracji rodziny,

7) przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,

8) poprawa warunków mieszkaniowych poprzez remonty i doposażanie mieszkań/domów w niezbędne artykuły gospodarstwa domowego, meble (przy użyciu zasobów Centrum Darów, darowizn lub zakup nowych),

9) weryfikacja kompetencji uczestników podczas zorganizowanego wyjazdu terapeutycznego.

Powyższe cele zostaną zrealizowane poprzez:

 1. a) pracę z rodzinami (indywidualną i grupową),
 2. b) wsparcie specjalistyczne rodzin,
 3. c) wsparcie kompetencyjne ,
 4. d) wyposażenie w umiejętności wychowawcze oraz modelowanie zachowań w relacjach z dziećmi w

środowiskach domowych,

 1. e) prowadzenie warsztatów specjalistycznych dla rodzin,
 2. f) prowadzenie warsztatów służących wzmacnianiu rodziny,
 3. g) organizację wyjazdu terapeutycznego,
 4. h) przygotowanie i adaptację mieszkań dla dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub poprawę warunków mieszkaniowych w ich domach rodzinnych,
 5. i) współpracę z asystentami rodzin.

Wsparciem w programie zostaną objęte rodziny mieszkańców województwa podlaskiego przeżywające trudności, a w szczególności :

 • rodziny głęboko dysfunkcyjne (rodzice z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, wynikającą z nieporadności życiowej, uzależnienia, wyuczonej bezradności);
 • wymagające pomocy socjalno-bytowej, edukacyjnej i terapeutycznej, ochrony macierzyństwa;
 • o ograniczonym statusie prawnym (ograniczona władza rodzicielska - nadzór kuratora rodzica lub dziecka, wskazanie współpracy z asystentem);
 • które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnościami rodzinnymi, wyczerpane zostały własne zasoby rodziny radzenia sobie z trudnościami i/ lub wykorzystywano sposoby środowiskowe i nie przyniosły one rezultatów;

REKRUTACJA RODZIN – rodziny mogą zostać zgłoszone przez inne instytucje np. GOPS, MOPR, sąd

lub zgłosić się same (przeciwskazania do udziału w projekcie – sprawcy przemocy i/lub nadużyć seksualnych), w przypadku osoby z czynną chorobą psychiczną – po konsultacji z psychiatrą.

Ostateczną decyzję o przyjęciu do programu podejmuje koordynator w porozumieniu z zespołem realizatorów zadania.

Po rozpoznaniu sytuacji rodziny zespół decyduje o rodzaju i zakresie wsparcia rodzinie - całościowe (rodzina skorzysta z wielu form wsparcia w tym z opiekuna rodziny) lub doraźne (rodzina skorzysta tylko z wybranych form wsparcia) .

Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 85 652-59-06