Odbudować rodzinę

 

Program ODBUDOWAC RODZINĘ -  „Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej  ”

 dofinansowany ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

Celem głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez planowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do ich wypełniania.

Cele szczegółowe:

1. zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a także pomoc w odzyskiwaniu dzieci (powrocie do biologicznych rodziców, odbudowie relacji z rodzicami) umieszczonych już w pieczy zastępczej,

2. odbudowę rodzin poprzez rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i kompetencji rodziców, terapię własną lub rodzinną,

3. wsparcie w usamodzielnianiu rodzin poprzez nauczenie praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domu rodzinnego.

Cele te realizowane są poprzez:

1. pracę z rodzinami (indywidualną i grupową),

2. poradnictwo i wsparcie specjalistyczne rodziców ,

3. udział w treningach umiejętności rodzicielskich i grupach wsparcia,

4. modelowanie zachowań w relacjach z dziećmi (podczas wyjazdów, warsztatów, zajęć, spotkań rodzinnych, w środowiskach domowych),

5. udział rodziców z dziećmi w warsztatach specjalistycznych (budowanie dobrego kontaktu z dzieckiem metodą W. Sherborne),

6. udział rodziców w warsztatach specjalistycznych (Trening Zastępowania Agresji, Pozytywna Dyscyplina),

7. udział rodziców w warsztatach PROWADZIMY DOM (z zakresu prac gospodarczych, kuchennych, rękodzielniczych, remontowo-naprawczych, dbania o siebie i swój wizerunek i gospodarowania budżetem domowym),

8. organizację rodzinnego wyjazdu terapeutycznego (służącego weryfikacji kompetencji rodzicielskich, wdrożeniu nabytych umiejętności i poprawie relacji w rodzinie także poprzez modelowanie zachowań przy udziale realizatorów zadania),

9. zaangażowanie rodziców w pracę na rzecz innych podopiecznych służącą budowaniu kompetencji społecznych,

10. przygotowanie i adaptację domów dla dzieci powracających z pieczy zastępczej oraz poprawę warunków mieszkaniowych dla dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Grupa docelowa :

Program ODBUDOWAĆ RODZINĘ skierowany do rodzin z Miasta Białegostoku.

Adresatami zadania są:

a) rodziny, w których dzieci na skutek ograniczonych umiejętności i praw rodzicielskich są zagrożone

umieszczeniem w pieczy zastępczej,

b) rodziny dzieci przebywających już w pieczy zastępczej,

c) rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

d) inne osoby bliskie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej.

Rekrutacja do programu:

Po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem tel. 85 652-59-06 i umówieniu się na termin spotkania odbywa się rozmowa rekrutacyjna do programu, podczas której zebrane zostają informacje dotyczące sytuacji danej rodziny, weryfikowane są kryteria kwalifikujące do programu.

Wsparcie rodziny 2023 - Realizacja działań mających na celu wsparcie rodziny w kryzysie.

Zadanie publiczne współfinansowane z dotacji Województwa Podlaskiego

 Termin realizacji zadania publicznego: data rozpoczęcia 2023-10-16; data zakończenia 2023-12-31

Adresaci : Rodziny z terenu województwa podlaskiego, mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub z ograniczonymi umiejętnościami rodzicielskimi, zagrożonym umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.

Cel główny zadania: intensywna, wszechstronna praca terapeutyczno-pomocowa z rodzinami, mająca na celu zmianę ich dotychczasowych postaw.

Wsparciem w programie zostaną objęte rodziny przeżywające trudności, a w szczególności :

  • rodziny głęboko dysfunkcyjne (rodzice z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, wynikającą z nieporadności życiowej, uzależnienia, wyuczonej bezradności);
  • wymagające pomocy socjalno-bytowej, edukacyjnej i terapeutycznej, ochrony macierzyństwa;
  • o ograniczonym statusie prawnym (ograniczona władza rodzicielska - nadzór kuratora rodzica lub dziecka, wskazanie współpracy z asystentem);
  • które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnościami rodzinnymi, wyczerpane zostały własne zasoby rodziny radzenia sobie z trudnościami i/ lub wykorzystywano sposoby środowiskowe i nie przyniosły one rezultatów;
  • środowiska, gdzie dzieci wykazują przejawy demoralizacji, zaburzeń adaptacyjnych, socjalizacyjnych lub innych;
  • rodzice w kryzysach rozwojowych, bez umiejętności pielęgnacyjnych, budowania relacji interpersonalnych;

Ponadto uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z szerokiego katalogu wsparcia dzieci i rodziców wynikającego z komplementarności innych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie DROGA.

 REKRUTACJA RODZIN – rodziny mogą zostać zgłoszone przez instytucje np. GOPS, MOPR, sąd lub zgłosić się same (przeciwskazania do udziału w projekcie – sprawcy przemocy i/lub nadużyć seksualnych), w przypadku osoby z czynną chorobą psychiczną – po konsultacji z psychiatrą. Ostateczną decyzję o przyjęciu do programu podejmuje koordynator w porozumieniu z zespołem realizatorów zadania. Po rozpoznaniu sytuacji rodziny zespół decyduje o rodzaju i zakresie wsparcia rodzinie - całościowe (rodzina skorzysta z wielu form wsparcia w tym z opiekuna rodziny) lub doraźne (rodzina skorzysta tylko z wybranych form wsparcia) .

Kontakt telefoniczny w sprawie rekrutacji do programu   85 652 59 06

od poniedziałku – do piątku w godz. 9.00 – 14.00