RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku, ul. Proletariacka 21, 15-449 Białystok,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – tel. 85 744-52-24, monika.juchniewicz@stowarzyszeniedroga.pl,
 3. Pani/Pana/małoletnich dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu:
  • świadczenia usług medycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • zadań realizowanych w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki, sąd, prokuratura, policja, Urząd Miasta Białystok,
 5. Pani/Pana/małoletnich dane osobowe będą przechowywane:
  • świadczenia usług medycznych - przez okres 20 lat,
  • zadań realizowanych w interesie publicznym:
   • w odniesieniu do wymogów umów zawartych z podmiotami administracji rządowej i samorządowej przez okres 5 lat,
   • w odniesieniu do umowy na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017 – przez okres 10 lat,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 3, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00,
 8. w przypadku świadczenia usług medycznych podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem udzielenia świadczenia medycznego, w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym – wymogiem ustawowym/umownym.

Klauzula informacyjna - monitoring

 • administratorem systemu monitoringu jest Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku, ul. Proletariacka 21, 15-449 Białystok,
 • monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,
 • podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora,
 • zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie do 14 dni,
 • odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych,
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 3, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 85 744 52 24 / email monika.juchniewicz@stowarzyszeniedroga.pl

Klauzula informacyjna dla darczyńcy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCY kliknij tu

Klauzula informacyjna - korespondencja

KLAUZURA INFORMCYJNA-KORESPONDENCJA kliknij tu