Potrzebuję pomocy

chcę pomóc

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Pomoc żywnościowa w ramach programu operacyjnego

żywność krótkoterminowa

ŻYWNOŚĆ KRÓTKOTERMINOWA

Pomoc żywnościowa
krótkoterminowa

dary rzeczowe

DARY
RZECZOWE

Odzież, obuwie, bielizna domowa, akcesoria dla dziecka. Meble i sprzęty AGD/RTV

chcę pomóc

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Pomoc żywnościowa w ramach programu operacyjnego

żywność krótkoterminowa

ŻYWNOŚĆ KRÓTKO-TERMINOWA

Pomoc żywnościowa krótkoterminowa

dary rzeczowe

DARY
RZECZOWE

Odzież, obuwie, bielizna domowa, akcesoria dla dziecka. Meble i sprzęty AGD/RTV

Program wsparcia żywnościowego i rzeczowego „Walka z wykluczeniem” rok 2022. Zadanie publiczne współfinansowane z dotacji Województwa Podlaskiego.

 

jest skierowany do osób dysfunkcyjnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, dotkniętych kryzysem migracyjnym i skutkami pandemii w wypełnianiu roli społecznych i funkcjonowaniu w społeczności lokalnej.

Program przewiduje zaspokojenie potrzeb żywnościowych w ramach paczek z żywnością długoterminową i codziennego wsparcia w żywność krótkoterminową, wsparcie w postaci odzieży, obuwia, zabawek, akcesoria dla dzieci, bielizny domowej. W dalszej części działania programu przewidują wsparcie edukacyjne, konsultacje specjalistyczne, wsparcie aktywizujące i kreujące działania samopomocowe. Całość działań ma poprawić jakość życia osób objętych wsparciem, części osób wskazać drogę do samodzielnego funkcjonowania i wyjścia z wyuczonej bezradności. Istotnym elementem jest niwelowanie skutków pandemii, która w znaczny sposób wpłynęła na pogorszenia się sytuacji społecznej, zdrowotnej i ekonomicznej społeczeństwa.

Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, usług specjalistycznych, środowiskowych oraz różnych form pomocy rzeczowej osób w sytuacji kryzysowej, w szczególności zamieszkujących tereny przygraniczne woj. podlaskiego, dotkniętych kryzysem migracyjnym i skutkami pandemii; intensywna, wszechstronna praca terapeutycznopomocowa z osobami, mająca na celu zmianę ich dotychczasowych postaw.

Cele szczegółowe zadania:

1) analiza sytuacji osobistej i środowiska lokalnego oraz przyczyn kryzysu,

2) wsparcie osoby w kryzysie,

3) wzmocnienie roli i funkcji środowiska lokalnego,

4) przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej osoby,

5) poprawa warunków mieszkaniowych poprzez doposażanie mieszkań/domów w niezbędne artykuły gospodarstwa domowego, meble (przy użyciu zasobów Centrum Darów, darowizn lub zakup nowych),

6) weryfikacja kompetencji uczestników podczas zorganizowanego wyjazdu terapeutycznego.

Powyższe cele są zrealizowane poprzez:

a) pracę z klientem (indywidualną i grupową),

b) konsultacje i wsparcie specjalistyczne,

c) wsparcie kompetencyjne ,

d) wyposażenie w umiejętności wychowawcze oraz modelowanie zachowań w relacjach z osobami w środowisku domowym i lokalnym,

e) prowadzenie warsztatów specjalistycznych - tematycznych,

f) prowadzenie warsztatów służących wzmacnianiu - grupy wsparcia i wolontariatu młodzieżowego,

g) trening pracy w ramach pracy kontraktowej

h) organizację wyjazdu terapeutycznego,

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią osoby będące mieszkańcami województwa podlaskiego, w szczególności  zamieszkujący tereny przygraniczne, przeżywający kryzys migracyjny, osoby dotknięte skutkami pandemii, a w szczególności:

 • mający trudności z samodzielnym funkcjonowaniem ekonomicznym,
 • osoby 50+, niepełnosprawne lub przewlekle chore
 • napotykający na trudności w radzeniu sobie ze zdrowotnymi i ekonomicznymi skutkami pandemii,
 • doświadczający trudności w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia
 • głęboko dysfunkcyjni ( wynikającą z nieporadności życiowej, uzależnienia, wyuczonej bezradności),
 • o ograniczonym statusie prawnym – nałożoną kuratelą, z trudnościami adaptacyjnymi po pobycie w więzieniu,
 • ze środowisk, o dużej demoralizacji, zaburzeń adaptacyjnych, socjalizacyjnych lub innych,
 • mający sami problemy z uzależnieniami lub należący do grupy ryzyka,
 • osoby w kryzysach sytuacyjnym, bez umiejętności samopomocy, budowania relacji interpersonalnych,
 • ze środowisk nie posiadających wystarczających umiejętności samokontroli i samowystarczalności,
 • młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym,
 • cudzoziemcy o różnym statusie (tolerowany, humanitarny, uchodźca wojenny, itp., zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii aktami prawnymi: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm), Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. z 2019 r. poz. 1946).

 

REKRUTACJA OSÓB – osoby mogą zostać zgłoszone przez inne instytucje np. GOPS, MOPR, sąd lub zgłosić się same (tel. 85 652 47 17). Ostateczną decyzję o przyjęciu do programu podejmuje specjalista do spraw wsparcia w porozumieniu z zespołem realizatorów zadania. Po rozpoznaniu sytuacji osoby zespół decyduje o rodzaju i zakresie wsparcia.

Do otrzymania pomocy w postaci paczki żywnościowej z programu POPŻ Podprogram 2021, kieruje MOPR, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, dotyczącymi tego wsparcia, lub inna instytucja do tego wskazania w wyżej wymienionych wytycznych.