Zapytanie ofertowe asystent rodziny

 Projekt pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/7/DROGA/2017 z dnia 11.07.2017r.

prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

W związku z realizacją projektu pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”, o numerze RPD.07.02.02-20-0001/16, Stowarzyszenie Pomocy rodzinie DROGA kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowejw celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dotyczącą pracy w trybie zadaniowym jako asystent rodziny

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA

ul. Proletariacka 21, 15-449 Białystok

NIP: 966 09 05 189

tel. 85 65 24 717, fax 85 65 21 836

email: stowdroga@wp.pl,

www.stowarzyszeniedroga.pl

II. Osoba uprawniona do kontaktów

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Marta Daniszewska, tel. 85 67 56 406, 6 97 97 40 40, email: marta-daniszewska@wp.pl

III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa

V. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest praca zadaniowa zlecona jako asystenta rodzin w Białymstoku.

Rodziny są uczestnikami projektu pt.: „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”, o numerze RPD.07.02.02-20-0001/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa 7. POPRAWA SPÓJNOSCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2 ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH, Poddziałanie 7.2.2 ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W RAMACH BOF,

Łącznie zamówienie obejmuje pracę zleconą w wymiarze 120 h miesięcznie.

VI. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Usługi asystentury realizowane będą w terminie: LIPIEC 2017 r. –WRZESIEŃ 2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji niniejszego zamówienia.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia.

VII. Wymagania konieczne w stosunku do Wykonawcy – kwalifikacje i zakres zadań:

Ustawa o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępcze mówi nam, że asystentem rodziny może być osoba, która posiada

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodziną (art. 12.1). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodzin określa zakres programowy szkoleń dla osób ze średnim lub wyższym

wykształceniem (na dowolnym kierunku oprócz ww.).

Kandydat na asystenta rodziny musi posiadać wiedzę z zakresu:

1. prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy,

2. elementów pedagogiki i psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych na zachowanie i rozwój dziecka,

3. diagnozy problemów rodziny, w tym; postaw rodzicielskich, problemów wychowawczych, problemów w pełnieniu ról społecznych,

4. interwencji kryzysowej,

5. treści związanych z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży, pielęgnacji niemowląt.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ASYSTENTA:

1. Przyjęcie przez asystenta zgłoszenia rodziny; rozpoznanie środowiska rodzinnego, ustalenie oczekiwań i możliwości wsparcia rodziny, podjęcie wspólnej decyzji o współpracy w ramach asysty rodzinnej;

2. stworzenie atmosfery szacunku i wzajemnego zaufania w relacjach z rodziną;

3. opracowanie genogramu rodziny, przygotowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z innymi osobami zaangażowanymi w proces pomocy (zgodnie z przyjętymi w Stowarzyszeniu DROGA standardami pracy)

4. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; w rozwiazywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;

5. wspieranie aktywności społecznej rodzin; motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

6. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, w tym Akademii Rodzinnej;

7. praca z rodziną nad osiągnięciem założonego wspólnie celu z podziałem ról i zadań, w tym:

8. nauka i wzmocnienie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych wobec dzieci , modelowanie zachowań w środowisku domowym motywowanie do udziału w zajęciach dla rodziców, w tym Akademii Rodzinnej, spotkaniach indywidualnych,

9. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; planu pracy z rodziną i dziećmi, kontraktów z rodziną, informacji ze spotkań z instytucjami, informacji i sprawozdań z pracy z rodzina;

11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

12. sporządzanie opinii o rodzinie i jej członkach;

13. współpracy z :

– jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; w tym z pracownikiem socjalnym, innymi osobami świadczącymi pomoc specjalistyczną, pielęgniarką środowiskową, kuratorem sadowym, wychowawca klasy, pedagogiem, logopedą, wychowawca świetlicy, do której uczęszcza dziecko, w celu realizacji wspólnie uzgodnionych działań na rzecz klientów i rodziny

– z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr.28, poz.146 Nr. 125, poz.842) lub z innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;

– Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej sytuacji gdy dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej

– Z rodziną wspierającą pomagając jej w opiece i wychowywaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych;

14. przygotowanie rodziny do zakończenia współpracy, przekazanie jej informacji zwrotnych dot. współdziałania, zrealizowanych, ale też pozostających do realizacji zadań, trudności i potrzeb oraz mocnych stron;

15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną przez min ½ roku.

Asystent jest zobowiązany do udziału w działaniach monitorujących jego pracę: konsultacjach raz w tygodniu, zebraniach merytorycznych zespołu raz na dwa tygodnie, superwizjach raz w miesiącu.

Dojazdy do rodzin są wliczone w czas pracy asystenta.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań.

Asystent może otrzymać maksymalnie do 10 rodzin zgodnie z rekrutacją w Stowarzyszeniu.

Współpraca z rodziną jest długofalowa: w zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2 lata.

VIII. Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty

a/ Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi załącznikami:

– Curriculum Vitae (CV),

– wykształcenie wyższe (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta)

– certyfikaty szkoleń i uprawnień (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta)

– zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego (KRK)

b/ Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.

c/ Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

d/ Ofertę należy dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA, sekretariat P.I lub przesłać na adres: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA, ul. Proletariacka 21, 15-449 Białystok

z dopiskiem na kopercie:

„Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr nr 5/7/DROGA/2017 z dnia 11.07.2017r.

e/ Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.

f/ Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 18.07.2017 r.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.

g/ Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

h/ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.

IX. Kryteria wyboru oferty

1) 100% – cena za jedną godzinę pracy

Kryterium wyboru asystenta rodzin konieczne do spełnienia- wymogi wykształcenia wyżej wymienione

X. Informacje o wykluczeniu

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XI. Informacje dodatkowe

a/ Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655).

b/ W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 –

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY Imię i nazwisko Wykonawcy
PESEL
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail