Nasz dom

Aktualności

 

NASZ DOM prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA od 1993 roku stanowi przyjazne i bezpieczne miejsce dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z miasta Białegostoku.

Funkcjonuje jako placówka wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym i specjalistyczny, organizując nieodpłatne wsparcie terapeutyczne, specjalistyczne, opiekuńcze i wychowawcze dla 80 dzieci w wieku 2,5-18 lat oraz ich rodzin: wieloproblemowych, ubogich, z problemem alkoholowym, wielodzietnych, rozbitych, niepełnych, niezaradnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych, przeżywających trudności adaptacyjne, emocjonalne, społeczne i opiekuńczo- wychowawcze. 

Zakres wsparcia zależy od indywidualnych potrzeb rodziny i może obejmować wszystkie lub wybrane z oferty elementy:

Dla dzieci:

 • pomoc edukatorów w nauce - indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjne i wyrównawcze
 • terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, integracji sensorycznej,
 • terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • zajęcia grupowe: Trening Zastępowania Agresji,  Trening Umiejętności Prospołecznych, Socjoterapia, Bajkoterapia, Arteterapia, zajęcia Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborn
 • zajęcia profilaktyczno- prozdrowotne
 • mediacje jako naukę konstruktywnego rozwiązywania problemów
 • rozwój zainteresowań np.: rękodzieło, taniec, teatralne, gitara, zajęcia sportowe warsztaty kulinarne mające walor edukacyjny
 • diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum FAS/FASD
 • żywienie, opieka medyczna (pielęgniarka)
 • organizacja ferii i wakacji: wyjazdy rodzinno- terapeutyczne, wyjścia rekreacyjno- kulturowe oraz organizacja czasu wolnego

Dla rodziców/opiekunów:

 • wsparcie umiejętności wychowawczych w ramach Akademii Rodzinnej
 • indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjne i terapeutyczne
 • spotkania tematyczne z rodzicami
 • grupy wsparcia
 • spotkania społecznościowe
 • wyjazdy wspólne
 • wydarzenia rodzinne
 • pomoc żywnościową, socjalną
 • uzupełnianie odzieży, art. osobistych, higienicznych, szkolnych, meblowych
 • opiekę psychologiczną, zdrowotną,
 • wsparcie interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

Głównymi celami funkcjonowania
OWDIR NASZ DOM są:

 1. zapewnienie kompleksowego wsparcia w postaci opieki, wychowania i podnoszenia kompetencji społecznych w formie opiekuńczej lub specjalistycznej w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby i deficyty min.80 dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie ekonomiczno- społecznym, u których stwierdzono bezradność opiekuńczo- wychowawczą, zagrożonych marginalizacją społeczną, kwalifikujących się do zapewnienia wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, wieloproblemowych, dysfunkcyjnych, rozbitych, korzystających z usług asystenta rodziny z terenu Miasta Białystok, opiekuna rodziny z programu ODBUDOWAĆ RODZINĘ
 2. wzmocnienie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, wieloproblemowych i mających trudności w zakresie konstruktywnych postaw i umiejętności społecznych.

Cele szczegółowe pracy w Ośrodku:

 1. zapewnienie niezbędnej pomocy dzieciom i rodzinie; udzielenie podopiecznym niezbędnej pomocy w zakresie opieki, wychowania, edukacji i terapii, pomocy socjalnej;
 2. umożliwienie podopiecznym ich pełnego rozwoju;
 3. wspieranie środowiska rodzinnego w nabywaniu umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w rodzinie, grupie rówieśniczej, dających możliwość samostanowienia i dbania o zaspokajanie własnych potrzeb, w tym:
  • rozpoznanie trudności w relacjach interpersonalnych;
  • praca indywidualna/grupowa nad budowaniem komunikacji i tworzeniem więzi;
  • wzrost wrażliwości społecznej młodzieży;
  • nabycie umiejętności kontrolowania zachowań;
  • zbudowanie pozytywnego obrazu samego siebie; - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i rodzinnych;
 4. zapewnienie wyżywienia, zaopatrzenia w odzież i inne przedmioty osobistego użytku;
 5. opiekę pielęgnacyjną;
 6. uzupełnianie i wyrównywanie braków w nauce szkolnej; wyrabianie poczucia obowiązkowości i dyscypliny;
 7. kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy;
 8. wdrażanie do uczciwego życia, przestrzegania zasad współżycia społecznego;
 9. organizowanie czasu wolnego, rozwój kompetencji kulturalno- społecznych;
 10. zapewnienie rodzicom podopiecznych terapii oraz pomocy niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 11. włączenie rodziców do budowania relacji i więzi;
 12. podtrzymanie lub odbudowanie pozytywnych więzi emocjonalnych w rodzinie (rodzic-rodzic, rodzice-dzieci);
 13. usamodzielnienie podopiecznych - angażowanie w alternatywne środowiska wychowawcze, współpraca na rzecz budowania i rozwijania lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny
 14. współpraca z innymi instytucjami wspierającymi rodzinę między innymi placówki oświatowe, podmioty lecznicze, sąd, MOPR Białystok.