Wspieranie rozwoju asystentury rodzinnej oraz innych form wspierania funkcjonowania rodzin 2021

Program „Wspieranie rozwoju asystentury rodzinnej oraz innych form wspierania funkcjonowania rodzin 2021” to odpowiedź na rozpoznane potrzeby podopiecznych, którymi są rodzice i dzieci z rodzin wieloproblemowych.

Grupę docelową stanowią rodziny mieszkańców województwa podlaskiego przeżywające trudności, a w szczególności :

 • rodziny głęboko dysfunkcyjne (rodzice z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, wynikającą z nieporadności życiowej, uzależnienia, wyuczonej bezradności);
 • wymagające pomocy socjalno-bytowej, edukacyjnej i terapeutycznej, ochrony macierzyństwa;
 • o ograniczonym statusie prawnym (ograniczona władza rodzicielska – nadzór kuratora rodzica lub dziecka, wskazanie współpracy z asystentem);
 • które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnościami rodzinnymi, wyczerpane zostały własne zasoby rodziny radzenia sobie z trudnościami;
 • środowiska, gdzie dzieci wykazują przejawy demoralizacji, zaburzeń adaptacyjnych, socjalizacyjnych lub innych;
 • rodzice w kryzysach rozwojowych, bez umiejętności pielęgnacyjnych, budowania relacji interpersonalnych;
 • rodziny borykające się z różnymi zaburzeniami i z lekkimi upośledzeniami.

Cel zadania: intensywna, wszechstronna praca terapeutyczno-pomocowa z rodzinami, mająca na celu zmianę ich dotychczasowych postaw poprzez:

 1. pracę z rodzinami,
 2. wsparcie specjalistyczne rodziców,
 3. wsparcie kompetencyjne ,
 4. wyposażenie w umiejętności wychowawcze oraz modelowanie zachowań w relacjach z dziećmi w środowiskach domowych,
 5. prowadzenie warsztatów specjalistycznych dla rodzin,
 6. prowadzenie warsztatów służących wzmacnianiu rodziny,
 7. organizację tygodniowych wyjazdów terapeutycznych,
 8. przygotowanie i adaptację mieszkań dla dzieci powracających z placówek i rodzinnej pieczy zastępczej oraz poprawa warunków mieszkaniowych w ich domach rodzinnych.

Zadanie publiczne realizuje cele Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego  2030  opisane w  Celu operacyjnym 2.2 Aktywni mieszkańcy, odnosi się zwłaszcza do Głównych kierunków interwencji pkt. 6 – Wspieranie rodzin w opiece nad dzieckiem i osobami zależnymi oraz pkt. 7 – Rozwijanie działań z zakresu aktywnej integracji i przedsiębiorczości społecznej. Wprost odnosi się do Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na Lata 2019-2023 ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w szczególności : Cel Strategiczny I : Wsparcie podlaskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, cel operacyjny 2,  oraz Cel Strategiczny II ,cel operacyjny 2 i Cel Strategiczny III, cel operacyjny 1.

Program jest uzupełnieniem działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA od 30 lat. Wspieranie dzieci i rodzin, w których się wychowują poprzez pomoc opiekuńczą, specjalistyczną, prowadzenie szeregu placówek i programów ( Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny NASZ DOM, Punkt Przedszkolny ANIOŁKOWO, program Odzyskać Dziecko/Odbudować rodzinę, Akademia Rodziców, asystentura rodzinna, Centrum Darów, program Diagnostyka FAS/FASD, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Młodzieży i Dorosłych ETAP) oraz wielu akcji społecznych, stanowią o kompleksowości pracy Stowarzyszenia nad wspieraniem potrzebujących mieszkańców województwa podlaskiego.