Zapytanie ofertowe materiały papiernicze

Zapytanie ofertowe materiały papiernicze

 Projekt pt.: „Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/7 /DROGA/2017 z dnia 11.07.2017 r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

I. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostarczania materiałów do realizacji zajęć poszerzających działalność świetlic (placówek wsparcia dziennego) organizowanych w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF.


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie materiałów do realizacji zajęć poszerzających działalność świetlic (placówek wsparcia dziennego) organizowanych w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16

2. Materiały do realizacji zajęć dostarczane będą przez okres od lipca 2017 do kwietnia 2020.

3. Zamawiający w ramach zapytania ofertowego będzie prosił o dokonanie wyceny następujących materiałów papierniczych , szkolnych, artystycznych oraz gier:

 

• Kredki ołówkowe trójkątne 12 kolorów

• Kredki bambino 26 kolorów

• Kredki bambino w drewnie 12 kolorów

• Kredki ołówkowe 12 kolorów

• Kredki świecowe 24 kolory

• Flamastry 6, 12 kolorów

• Ołówek szkolny

• długopisy – zestaw 12, 20 szt

• długopisy kolorowe 4, 6 8 kolorów

• długopisy brokatowe 6, 18 kolorów

• zakreślacze 4 kolory

• markery,

• mazaki do tablicy suchościeralnej,

• cienkopisy 6, 12 18 kolorów

• gumki do ścierania myszka

• kreda chodnikowa 20 sztuk

• masa odbijająca się

• kolorowa kreda do włosów

• pastele suche 12 kolorów

• pastele olejne 12 kolorów

• korektory w taśmie, korektor w płynie

• linijki,

• cyrkle,

• magnesy do tablic 6 sztuk

• temperówki na dwie wielkości kredek z pojemnikiem na śmieci

• zestawy kreślarskie,

• farby plakatowe 6, 12 kolorów

• farby plakatowe w tubach 12 kolorów

• farby dekoracyjne o połysku perłowym 6 kolorów

• artystyczne farby tempery 6 kolorów

• farby akrylowe,

• farby w sztyfcie 24 kolory

• farby do malowania palcami 12 kolorów

• farby akwarelowe12 i 18 kolorów

• farby do szkła 6, 8 12 kolorów

• farby do tkanin 6 kolorów

• cekiny 5 kolorów

• brokat sypki 6 kolorów

• kreda szkolna kolorowa

• pędzle do malowania farbami, rózne

• bibuła gładka,

• bibuła marszczona,

• krepina,

• wycinanki kolorowe,

• wycinanki brokatowe,

• wycinanki samoprzylepne,

• papiery kreatywne,

• papier dekoracyjny,

• tektura falista,

• bloki techniczne ,

• bloki rysunkowe,

• bloki rysunkowe kolorowe,

• bloki techniczne kolorowe,

• bombki plastikowe

• figurki drewniane wycinane laserowo

• jajka wykonane ze styropianu,

• nalepki dekoracyjne,

• kleje w sztyfcie 8, 15, 21 g

• klej w tubie do papieru 35 ml

• kleje brokatowe 4 kolory

• brokat sypki,

• farby plakatowe w kredce neon 6 kolorów

• farby do malowania twarzy 6 kolorów

• filce i pianki,

• taśmy ozdobne,

• dziurkacze,

• zszywacze,

• nożyczki szkolne

• nożyce do wycinania wzorów 3, 6 12 wzorów

• brystole,

• papier szary,

 • zeszyty różne dostępne na rynku

• plastelina, 6, 8 12 kolorów

• ciastolina 5 kolorów

• modelina 6, 12 kolorów

• piasek kinetyczny,

• pucholandia,

• masa papierowa,

• masa rzeźbiarska, masa papierowa

• teczki,

• segregatory różnej szerokości

• papier do ksera/drukarki,

• pinezki,

• szpileczki różnej długości 14mm 28 mm

• taśmy szerokie pakowe, zwykła biurowa

• papier ksero 80g

• papier ksero kolor 80 g, 120 g, 100 g, 180 g, 220 g

• Hend spinner – odsteresowacz zabawka

• gry logiczne, (mastermind, itp.)

• gry planszowe, (Mam Ci e Kto? Kogo? Złoty pociąg, Gdybyś był, chińczyk, Tajemnice podziemia, misja kolonizacja,itp.)

• gry towarzyskie, (Kalambury obrazkowa wersja dla najmłodszych, Nie śmiej się – junior, nie śmiej się, Bipper junior, Bipper, Tik Tak, Ego, sekund edycja specjalna, moje pierwsze kalambury pingwiny, zagadki Króla Juliana, gorący ziemniak, gorący ziemniak junior, Buzzer, flirt towarzyski, flotylla, biznes, monopol, itp.)

• gry edukacyjne, (Poznaj Polskę, Wiem, super duże domino, świat zwierzaków, świat zawodów, świat cyferek, świat literek, kasa edukacyjna, kreator mody, Gry edukacyjne (seria sowa mądra głowa…….) gry z serii było sobie życie… puzzle ortograficzne, gra z serii mały odkrywca, prawda czy fałsz, remik liczbowy, polskie scrabble itp.)

• gry zręcznościowe, (świecące jojo, piłka z gumką, tiki taki, drewniana wieża JANGA, itp.)

• gry pamięciowe,

• kostki do gry

• uniwersalny zestaw 25 gier

• quizy, zagadki , (zwierzęta, sport , Quiz o świecie, Quiz o Polsce, itp.)

• łamigłówki,

• loteryjki,

• puzzle,

• karty do gry, ( uno junior, uno kolory rzadzą, Piotruś, itp.)

• gry edukacyjne do komputerów.

• Puzzle, klocki do prowadzenia zajęć wyrównawczych.

• Książki z inspiracjami do prowadzenia zajęć dla dzieci.

• Podręczniki niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu kompetencji kluczowych: matematyka, języki obce, kultura, sztuka, biologia, geografia, przyroda.

• Kolorowanki antystresowe

• Kolorowanka gigant

• Kolorowanki o różnej tematyce

• Jajo styropianowe rozm 6,5 cm , 8, 10, 12, 14 cm

• Bombka styropianowa różne rozmiary

 

 

4. Z powyższej listy wybierane będą produkty do zamówienia z wyprzedzeniem od 3 do 5 dni roboczych. Zamówienie w formie telefonicznej lub mailowej będzie składał w imieniu Zamawiającego kierownik danej placówki (świetlicy) lub osoba wyznaczona.

 

III. REGULACJE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

1) Dostawy powinny odbywać się w terminie 3 do 5 dni roboczych na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego, po cenach określonych w przedstawionej przez Wykonawcę ofercie.

2) Ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia

3) Materiały będą dostarczane do następujących lokalizacji na terenie Białegostoku i Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego:

a) Stowarzyszenie DROGA Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny NASZ DOM Placówka Specjalistyczna, 15-449 Białystok ul. Prolatariacka 21

b) Stowarzyszenie DROGA Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny NASZ DOM Placówka Opiekuńcza, 15-449 Białystok ul. Prolatariacka 21

 

IV. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonanie zamówienia ustala się w terminie: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 r. Szczegółowy harmonogram zamówienia zostanie uzgodniony z Wykonawcą po podpisaniu umowy.


V. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe


VI. PODSTAWA PRAWNA:

 Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


VII. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 7.1 Termin wykonania zamówienia: lipiec 2017r. – kwiecień 2020 r

7.2 Zamawiający będzie płacił za wykonywanie zamówienia w ratach miesięcznych po zakończeniu każdego miesiąca w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu rozliczeniowego (faktury VAT)

7.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 7.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamówienia wszystkich pozycji lub zmniejszenia ich ilości w miarę swoich potrzeb. Nie zamówienie całego asortymentu w pozycji lub zrezygnowanie z pozycji nie będzie stanowiło roszczeń lub podniesienia ceny ze strony Wykonawcy

7.5 W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu zamówionych towarów, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany towaru na wolny od wad, na własny koszt w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wad


VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU ICH OCENY:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne), które spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące zdolności technicznej

2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym - Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (zał. Nr 3)

 Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

Cena brutto za usługę - waga 100%

Ocenie będzie podlegała łączna cena brutto wynikająca z sumowania cen jednostkowych podanych za produkty wskazane w pkt. II.3.

Tak obliczona cena brutto zostanie podstawiona do wzoru:

Kc = (Cn/Co)x 100 pkt.

gdzie: Cn – najniższa zaproponowana cena brutto Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium

Ocena będzie obejmowała

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, którym przyznano identyczną ilość punktów i o takiej samej cenie ofertowej, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wybrany zostanie oferent, który zaproponuje najniższa ofertę za wszystkie szkolenia liczone łącznie.


X. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem, że oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.

3. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.

7. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.

8. Forma oferty:

a. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

b. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości

c. Oferta powinna przedstawiać cenę brutto wyrażoną w PLN.

9. Kompletna oferta powinna zawierać:

a. Oferta Wykonawcy wg formularza załączonego do Zapytania ofertowego [załącznik nr 1];

b. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy,

c. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert,

d. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2.

e. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

 

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Marta Daniszewska e-mail: marta-daniszewska@wp.pl, stowdroga@wp.pl, tel. 69797 4040, 85 67 56 406

 

XII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA, 15-449 Białystok, ul. Proletariacka 21

2. Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w terminie do 18 lipca 2017 r. do godz. 15.30 w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA, 15-449 Białystok, ul. Proletariacka 21

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

4. wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.

6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

 

XIII. POZOSTAŁE INFORMACJE I WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:

 Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć .

 Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

 Jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego.

 Jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu.

 

XIV. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

 

Białystok, 11.07.2017 r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa oraz dane podmiotu składającego ofertę:

………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………….

FORMULARZ OFERTY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/7/DROGA/2017 w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w trybie zasady konkurencyjności dotyczącego usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Mobilnego Punktu Wsparcia prowadzonego w gminie Dobrzyniewo w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś. priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF.

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnego z wymaganiami i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym nr 6/7/DROGA/2017 według poniższej kalkulacji w zakresie:

a) Wycena asortymentu w zł brutto, słownie ……………………………………………………………………………… w tym należny podatek VAT. Ponadto oświadczam/y, że:

a) ceny wskazane w punkcie 1 oferty obejmują pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

b) usługę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym;

c) akceptuję/my warunek, iż zapłata za wykonane zamówienie zgodnie z warunkami zapytania ofertowego, na podstawie wystawionej faktury VAT

d) zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte;

e) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

f) w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

 

……………………………………… dnia …………………………….

......................................................

podpis upełnomocnion(ych/ego

przedstawiciel(i)a Wykonawcy

 

O nas< Ludzie< Zarząd i dane< Historia< Aktualności< In Memoriam< Archiwum<