Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA”

15-449 Białystok

ul. Proletariacka 21

Numer rejestru sądowego: 00000878772

Data wpisu rejestru/ewidencji: 28.06.1991 roku

Numer REGON: 050248066

Numer NIP: 966-09-05-189

Numer ku i numer rachunku bankowego:

PEKAO  S.A. O/BIAŁYSTOK 08 1240 5211 1111 0000 4926 2870

 

 

 

                          SPRAWOZDANIE CAŁOŚCIOWE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI

Dotyczy zezwolenia ORN-II.5311.23.2013 z dnia 05.11.2013r

 

               Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” z siedzibą w Białymstoku zgodnie z zezwoleniem Urzędu Miasta w Białymstoku w terminie od  6 grudnia 2013 r do 31 sierpnia 2014 r zorganizowało i przeprowadziło  następujące zbiórki publiczne podczas następujących akcji:

1)      Akcja charytatywna „Zaopiekuj się Aniołkiem”- zorganizowano

2)      Akcja charytatywna „Światło Pojednania” - zorganizowano

3)      Wakacje dzieciom ubogim.- nie zorganizowano

Zebrane ofiary  przeznaczona na pomoc najuboższym ludziom, rodzinom z Białegostoku i środowisk wiejskich poprzez:

1. Przygotowanie 735 paczek Mikołajkowych oraz 130 „Zajączków dla dzieci”

2. Przygotowanie paczek żywnościowych i słodyczy dla 5 698 osób w tym 3 331 dzieci wydając łącznie  24 326,18 kg  żywności i słodyczy,  17 957 szt. darów rzeczowych dla 6 242 osób w tym 1 895 dzieci.

3. Nie zorganizowano zbiórki na rzecz organizacji kolonii dzieciom ubogim.

4. Nie zakupiono artykułów szkolnych, sportowych, zabawek, medali i pucharów.

W ramach tych zbiórek zebrano oraz wydano jak następuje:

1. Dobrowolne datki do zaplombowanych puszek kwestorskich: 5 026,69 PLN

2. Sprzedaż cegiełek wartościowych :

 - cegiełka o wartości 5 PLN „cegiełka pocztówka” – rozprowadzono od      numeru 1/13 do 382/13 na łączna kwotę 1 910 PLN, reszta „cegiełek pocztówek” została rozdana do paczek ludziom ubogim.

-  cegiełka o wartości 10 PLN – nie rozprowadzano – cegiełki zostały zniszczone

-  cegiełka o wartości 30 PLN – nie rozprowadzano – cegiełki zostały zniszczone

-  cegiełka o wartości 50 PLN – nie rozprowadzano – cegiełki zostały zniszczone

 

 

 

3.  Zebrano  następującą ilość darów rzeczowych:

         -     9 294,4 kg żywności i słodyczy

         -     17 957 szt. art. chemicznych, zabawek art. szkolnych, art. sportowych,   

                nasion i nowalijek, żywego inwentarza, ciepłej odzieży

      Obdarowano  następującą ilość darów rzeczowych:

         -     obdarowano żywnością 5 698 osób w tym 3 331 dzieci wydając łącznie 

               24 326,18 kg  żywności ( zakupiono wędliny, jajka, kiełbasę,

               słodyczę na łączną sumę dochodu 15 103,61 PLN, pozostałą

               żywność pozyskano z Banku Żywności w ramach żywności unijnej

               oraz zakupiono ze środków własnych Stowarzyszenia)

-    865 dzieci otrzymało prezenty świąteczne (735 dzieci paczki   

      Mikołajkowe oraz 130 dzieci „zajączki dla dzieci”)

-     6 242 osoby w tym 1 895 dzieci otrzymało dary rzeczowe

4.  Do puszek na stołach samoobsługowych zebrano łącznie 8 166,92 PLN

      rozprowadzając 1 548  szt. przedmiotów według zgłoszonych wykazów

    

 

 

Całościowe zestawienie zebranych datków:

Łącznie zebrano kwotę: 15 103,61 PLN

Koszty z przeprowadzenia akcji wyniosły: 0 PLN

Zebrany dochód wyniósł : 15 103,61 PLN